PROJECTE EDUCATIU

OBJECTIUS GENERALS:

 

Conèixer l’esquema corporal i formar-se una imatge positiva d’un mateix, valorant la pròpia identitat personal.

 

Adquirir hàbits bàsics de salut i benestar.

 

Actuar de forma cada vegada més autònoma, adquirint progressivament una seguretat afectiva i emocional que els ajudi a desenvolupar les capacitats d’iniciativa i de confiança en si mateixos.

 

Establir relacions en un àmbit de cada vegada més ampli.

 

Aprendre a escoltar, expressar i harmonitzar els propis interessos, necessitats i punts de vista amb els dels altres, respectant sempre la diversitat.

 

Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i reflexió vers les vivències i els aprenentatges tant individuals com col·lectius.

 

Emprar els sentits per explorar la realitat exterior.

 

Tenir curiositat per observar i explorar l’entorn immediat identificant les característiques i propietats més significatives dels elements que el conformen, les relacions que s’hi estableixen i les transformacions que tenen lloc.

 

Valorar el medi natural, manifestant actituds de respecte i cura.

 

Conèixer les manifestacions culturals més identificatives de la comunitat de les Illes Balears, manifestant actituds de respecte i de participació.

 

Conèixer els textes de la tradició cultural i gaudir de la seva reproducció.

 

Descobrir les diferents formes simbòliques de representació i emprar-les per representar.

 

aspectes diversos de la realitat, emocions, vivències o fantasies.

 

Adequar progressivament el llenguatge verbal a les diferents situacions comunicatives.

 

Orientar-se i actuar autònomament pels espais quotidians.

 

Elaborar una representació mental del temps i de l’espai.

 

Classificar i comparar objectes segons diversos criteris.

 

Enriquir i diversificar les pròpies capacitats expressives mitjançant l’ús dels recursos i mitjans propis de l’edat.

 

Comprendre i apreciar diferents manifestacions artístiques.

 

Explorar les propietats sonores dels propi cos, d’elements quotidians i d’instruments musicals.

 

Iniciar-se en el coneixement, comprensió i expressió de la llengua anglesa.

 

TRETS D’IDENTITAT :

 

CONFESSIONALITAT : El nostre centre, de confessionalitat catòlica, pretén promoure els valors cristians a través de la tasca educativa. Creim fonamental la formació religiosa de tots els alumnes i, en coherencia amb la pròpia confessionalitat , volem oferir a través de les nostres activitats una interpretació cristiana de la vida amb el fi d’ajudar a adquirir als nostres educands uns valors, normes, actituds i comportaments generals referits als ideals de Jesús.

 

INDIVIDUALITAT: des de l’escola volem formar als infants integralment per a la vida partint sempre de les seves característiques individuals, necessitats i interessos.

 

COEDUCACIÓ:

 

EDUCACIÓ EN VALORS:pretenem que aquests siguin un punt de referènciaque guii i doni sentit les actuacions dels nostres alumnes en l’escola, família i societat. Per tant, plantejam l’assoliment i la interiorització dels valors a través de la seva vivència quotidiana.

 

RELACIÓ RESPECTUOSA AMB L’ENTORN I AMB EL MEDI: L’escola també disposa d’un hort a través del qual volem apropar als infants a la vida agrícola de l’entorn i fomentar actituds de respecte i cura cap a l’entorn. Així com fomentam el reciclatge del fems, l’ús de carmanyoles per portar el berenar, decoració amb material de desfeta,...que ens ha portat a obtenir el Guardó de Centre Ecoambiental.

 

LLENGUA: la llengua catalana és la llengua en què es realitzen la majoria dels ensenyaments Per afavorir la introducció dels no catalano-parlants a la llengua catalana comptam amb la colaboració de l’Equip de Suport a la LLengua. La llengua castellana, encara que amb un percentatge inferior, també està en la nostra oferta educativa. Així com la introducció de la llengua anglesa.

 

ATENCIÓ ALS ALUMNES DE NEE: per tal de donar una resposta adequada a les necessitats que els infants poden anar presentant al llarg del curs escolar, l’escola disposa d’un gabinet psicopedagògic encarregat d’anar detectant les possibles necessitats dels infantsper tal d’orientar tant als professionals que l’atenen com a la família.

 

ELEMENTS TERRA, MAR I AIRE: conscients de què vivim en una illa i que els seus recursos són limitats, l’escola vol apropar cada any als infants al coneixement d’un element (terra, mar i aire) i de la problemàtica mediambiental que l’envolta a través del nom de les aules, d’algunes sortides,d’alguns projectes, ...relacionats amb l’element elegit.