ELS PROJECTES

 

El treball per projectes de treball, parteixen d’un plantejament globalitzador ideat per Kilpatrick. És un plantejament en el qual l’infant percep i coneix la realitat d’una manera global, és a dir, es relacionen els diferents àmbits i continguts d’aprenentatge.

 

Es pretén fomentar un tipus d’aprenentatge diferent entre els alumnes, aprenentatge centrat en les seves pròpies motivacions, on els propis alumnes es qüestionen un tema d’estudi, fan una cerca d’informació (llibres, revistes, enciclopèdies...), reelaboren aquesta informació i la sistematitzen.

 

Treballar amb aquesta metodologia permet que els infants aprenguin perquè tenen interès, perquè el què estan fent té sentit i perquè ho relacionen amb el que ja saben.

Els projectes estan estructurats en fases.

 

PSICOMOTRICITAT

 

A les sessions de psicomotricotat els infants desenvolupen la seva creativitata, la seva motricitat i les relacions amb els iguals. Gràcies a la distribució de la sessió en fases les quals són curosament planificades i organitzades pel mestre per tal de que desenvolupin integralment les seves capacitats en un ambien segur i estimulant.

 

En certs moments, gràcies a la composició i els materials que troben a la sala (matalassos, coixins, escales, rampes, barrils, baldufes...), fan jocs lliures en els que fan diversos moviments: escalen, boten, fan equilibris, corren, s’arroseguen, fan cucavel·les, volten, ...

 

En altres fan joc simbòlic, és a dir, juguen a rols, a ser altres persones o personatges reals o ficticis o fantasiosos, així com també donen altres usos als objectes que tenen al seu abast.

 

En un darrer moment, mitjançant diferents tipus de representació, expressen el que han fet durant la sessió, amb un dibuix, amb una explicació, amb plastilina, amb peces de construccions,... per tal d’acabar d’interioritzar els progressos que han fet.

I en tota la sessió es relacionen amb els companys i amb l’adult, el/la mestra.

 

Aquesta metodologia, explicada per B. Aucouturier, respecte la globalitat amb que els infants creixen ja que es disposa la sala perquè juguin però aquesta disposició està molt pensada per a que els infants desenvolupin tot l’esmentat.

 

EDUCACIÓ ARTISTICA

 

Per ajudar en el desenvolupament artístic i plàstic dels infants cada any fem un projecte de treball d’un artísta en concret.

Aquest autor és el fil conductor per treballar els objectius i continguts de l’educació artística en cada curs, de manera que es concebin com un tot i no com a conceptes aïllats.

 

Aquest projecte de treball té com a base la recerca continuada d’informació per part de les famílies, pel que fa a la biografia i obra de dit autor. Els infants duen a l’escola la informació trobada i les representacions de les obres artístiques, abans, amb la família, com a qualsevol projecte de treball, ho treballen a casa per tal de poder-ho explicar als companys de classe.

 

Durant les diverses sessions de l’aula, els infants van coneixent la vida i obra de l’artista que estan treballant. També van desenvolupant la seva creativitat provant tècniques i materials que hem vist en l’obra de l’artista.

 

Si es dona el cas de que en algun Museu proper trobam obres d’aquest, fem una visita guiada perquè el projecte sigui més vivenciat encara.

 

Es potencia:

 

 

PROJECTE D'HORT ESCOLAR

HORT

 

La nostra escola està molt implicada en el seu entorn. La conciència ambiental és una de les àrees a les que donam especial importància. Així al nostre centre disposam d’un hort escolar, que els matèixos infants treballen. El nostre hort és totalment ecològic, agafant idees de l’anomenada permacultura.La permacultura (contracció d’agricultura permanent) creada per l’australià Bill Molison, és una tècnica agroecològica que va més enllà de la simple horticultura per esdevenir un mètode de disseny de l’espai a conrear. La permacultura no només ensenya a fer créixer una tomatiguera. Va més enllà i ens explica els beneficis de combinar adequadament les plantes dels cultius i potenciar els efectes de l’entorn per millorar la productivitat. A més gràcies a l’entorn del que disposam els infants poden conèixer millor la flora i la fauna que els envolta. Dins del projecte d’hort hi va inclós el coneixement de tots els insectes i animalons que veim cada dia i que ens envolten.

 

ACONDICIONA-MENT DEL TERRENY

 

Abans de sembrar, és important preparar el terreny, oxigenar la terra, llevar les herbes que no deixaran creixer les plantes que sembrem, llevar les pedres. Els infants amb les seves eines, són els que preparen la terra abans de sembrar.

 

COMPOSTATGE

 

A aquest bloc hem conegut la història d’en Wasty, un poal de fems que té mal de panxa, i així hem aprés a separar els residus que produïm:

 

També hem parlat de perquè reciclam i quina utilitat té. Ja sabem que produïm massa residus i que és necessari fer alguna cosa. La nstra proposta passa per les quatre erres: reduir, reciclar, reutilitzar i recuperar.

 

SEMBRA

 

Els dies de sembra, una vegada tenim la terra preparada, agafem les llavors, feim un forat a terra, hi posam les llavors i hi tornam a possar la terra, per després posar-hi aigua per que creixin ben aviat. Els infants de l’escola ja han sembrat tomàtigues, lletugues, cols, cebes, bledes. A més també tenim plantes aromàtiques i la nostra zona de jardí que ens ocupem de cuidar.

 

EL PROTAGONISTA

 

És una idea que sorgeix de la necessitat de potenciar la integració dels infants en el grup i desenvolupar la seva autoestima. L’autoestima i les habilitats socials són eixos bàsics per al desenvolupament personal.

 

Consisteix en que durant una setmana, un infant és el protagonista. Això suposa que un dia, ha de dur fotos de quan era petit, de la seva família, la seva jugueta i, un altre dia, ha de portar algun objecte que li sigui significatiu.

 

Un dia de la mateixa setmana, acudeix a l’escola la seva família i realitzen una activitat amb els infants de l’aula del seu fill, com per exemple: fer un berenar, preparar una coca, contar una història, explicar la seva feina....

 

Els objectius que es pretenen treballar amb aquesta activitat són:

 

 

LES SORPRESES

 

L’idea de les sorpreses parteixen de la metodologia proposada per Decroly, pedagog representant del moviment de l’Escola Nova.

És un joc en el qual el grup ha d’endevinar allò que ha dut amagat un company, sense mirar, sense tocar i fent les preguntes pertinents. És important l’ajuda de les famílies per aconseguir que l’infant no mostri o comenti la sorpresa que du.

Aquest joc afavoreix l’aprenentatge de vocabulari i desenvolupa el raonament lògic dels infants.

Els objectius que es pretenen treballar són:

 

 

PANERA DELS TRESORS

 

És una proposta de joc exploratori adreçada als infants d’entre 6 a 12 mesos que es presenta amb una panera de vimet plena d’objectes d’ús quotidià escollits amb la finalitat de proporcionar la gamma més àmplia de possibles experiències sensorials per tal d’obtenir referències vers la superfície, pes, temperatura, forma, color, so, consistència, varietat d’olors, ... i per desenvolupar la seva coordinació óculo-manual. Amb la panera dels tresors l’infant aprèn sol i per ell mateix perque jugant amb els objectes l’infant els mira, els toca, els llepa, els pica, els observa, els olora, tempteja volums,... buscant constantment diverses sensacions amb tot el seu cos.

 

Alguns dels materials que els infants trobaran en la nostra panera són:

 

L’adult és l’organitzador de l’ambient, el que vigila el bon manteniment dels materials i el que s’encarrega de proporcionar un ambient còmode i segur.

 

La panera dels tresors afavoreix

 

A nivell individual: A nivell grupal:

 

 

EL JOC HEURÍSTIC

És una activitat de joc de continuació de la panera dels tresors adreçada als infants entre 12 i 24 mesos en la qual s’aprofiten les accions espontànies dels infants i les potencia. Dita activitat de joc té dues fases: en la primera exploren i combinen els objectes els uns amb els altres (fiquen i treuen, omplen i buiden, obrin i tanquen, agrupen i separen, empilen, encaixen, ...) fent descobriments com que hi ha coses que caben dins unes altres o que no hi caben, que uns objectes són més grossos que els altres, que alguns rodolen i altres no, que n’hi ha que modifiquen la seva aparença segons com els toques,... i en la segona recullen el material classificant-lo seguint les orientacions de l’adult.

 

L’adult en tot moment faun ús del llenguatge extremadament acurat per tal d’ajudar als infants a estructurar el seu pensament, formulant el nom del material, les característiques, les accions realitzades,... així com vetlla per proporcionar als infants material variat, estimulant, que doni lloc a combinacions diverses i perque el material estigui en bones condicions.

s

En cada sessió la mestra proporciona als infants cinquanta unitats de tres o quatre tipus d’objectes variats fent un caramull per a cada infant i proporcionant a l’infant 3 o 4 contenidors, el qual llavors han de recollir.

 

Els objectes amb els quals interactuaran els infants amb el hoc heurístic són:

 

 

LA FILOSOFÍA 3/18

 

Projecte de Filosofia 3/18 és un projecte educatiu nascut a Catalunya l’any 1987. Es basa en la proposta educativa “Philosophy for Children” creada per Matthew Lipman a finals dels anys seixanta a Nova Jersey.

 

Té com a finalitat reforçar les habilitats de pensament a l’escola d’educació infantil, primària i secundaria.

 

Es treballen les àrees de comprensió, anàlisi i solució de problemes mitjançant una comunitat de recerca.

 

L’objectiu fonamental de la filosofia és ajudar als infants a pensar millor per si mateixos.

 

Les habilitats de pensament que es volen treballar, es poden classificar en quatre grups:

 

Per dur a terme el projecte de Filosofia, treballam amb diferents tipus d’activitats: contes populars, jocs i l’educació per l’art.