ACCIONS I PROGRAMES SOCIALS:

 

  • Desenvolupament d'accions concretes en el camp d'espais d'oci i temps lliure per ajudar a menors amb famílies amb dificultats econòmiques, atenent en horaris de temps no escolaritzats.
  • Desenvolupament de programes i activitats educatives i / o formatives per a menors amb dificultats d'integració social a barriades desfavorides.
  • Desenvolupament d'accions diverses destinades a persones de més avançada edat en matèria formativa amb la intenció de dotar-les de coneixements.
  • Desenvolupar accions formatives en matèria de noves tecnologies i informàtica, destinades a mestresses de casa i persones de tercera edat.
  • Realitzar diversos estudis i treballs de camp en pro de la detecció de necessitats educatives, formatives i socioculturals en menors fora de l'àmbit escolar reglat.
  • Desenvolupar accions socials i d'atenció a menors d'entre un i tres anys com a manera assistencial no educatiu.
  • Inicia estudis i processos per detectar possibles necessitats en Centres d'Ensenyament amb dificultats de continuïtat per falta de recursos humans suficientment formats.
  • Estudiar programes de cooperació i col·laboració amb altres entitats, fundacions i organitzacions no governamentals que coincideixin amb els objectius previstos d'aquesta fundació.
  • Col·laborar en l'execució i desenvolupament d'accions i programes predissenyats per altres fundacions i / o Obres Socials.
  • Incorporar persones al món laboral, integrar persones desfavorides socialment o amb dificultats, promoure experiències i pràctiques laborals amb alumnes / as en processos de formació o universitarios.toda situació adversa o dificultosa.